طراحی سایت رزرو آنلاین

طراحی سایت رزرو آنلاین
وقتی صحبت از طراحی سایت رزرو آنلاین می شود طیف وسیعی از خدمات را در بر می گیرد البته مدل رزرو آنلاین از 4 یا 5 مدل تجاوز نمی نماید اما خدماتی که بر پایه این چند مدل رزرو آنلاین و در قالب یک سامانه رزرو آنلاین قابل پیاده سازی می باشد بسیار وسیع می باشد .به عنوان مثال سایت رزرو آنلاین بلیط برای کنسرت و همایش تئاتر در کلیت بسیار شبیه هم هستند .همچنین سایت رزرو آنلاین بلیط کنسرت از جهت کلی و به جز برخی استثنائات بسیار شبیه به آنها است .
و یا به عنوان یک مثال دیگر سایت رزرو آنلاین نوبت پزشک و سایت رزرو آنلاین نوبت پزشک و سایت رزرو آنلاین کلاس و دوره های آموزشی هرچند از نظر ماهیت کاملا" متفاوت هستند اما از نظر امکانات وزیر ساخت ها کاملا" شبیه و یکسان هستند و البته جزئیات و استاندارد هایی وجود دارد که در هر یک بنا به مقتضیات رعایت و لحاظ گردیده است .
در واقع ما در مرحله اول با پیاده سازی یک ساختار استاندارد برای یک مدل مشخص از رزرو آنلاین و مطالعه و تحقیق در خصوص خدماتی که در این قالب قابل پیاده سازی هستند و تفاوت هایی که در جزئیات و امکانات جانبی دارند اقدام به بهینه سازی سایت رزرو آنلاین برای آن خدمت به خصوص می نمائیم .
کلیه سایت های رزرو آنلاین این شرکت با لحاظ جزئیات مربوط به آن خدمت مورد نظر سمت ادمین و کاربر طراحی و پیاده سازی می گردد.